Najnowsze informacje dla rodziców/opiekunów

STAŻ ZAWODOWY z programu „Atrakcyjni na rynku pracy”

Rozpoczynamy rekrutację na staż zawodowy przewidziany z programu „Atrakcyjni na rynku pracy” w okresie wakacji od 29 czerwca  2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Zapraszamy wszystkich uczestników korzystających do tej pory z działań unijnego programu „Atrakcyjni na rynku pracy”. W stażu mogą wziąć udział uczniowie z klas I, II, III, IV ze wszystkich kierunków:

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik weterynarii

Ze stażu mogą korzystać osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica oraz osoby pełnoletnie. Wybór miejsca stażu zależy od stażysty. Chęć skorzystania ze stażu proszę zgłaszać telefonicznie do Pani Wicedyrektor Anny Kwiatkowskiej i Pani Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu Elizy Dembe – Stańczak, nr kontaktowy: 23 691 40 73 (sekretariat).  

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2020r.

ZASADY STAŻU:

Ze stażu może skorzystać osoba, która brała udział choć w jednym działaniu realizowanym w ramach projektu : „ Atrakcyjni na rynku pracy”, ale nie był to staż.

Staże zawodowe będą odbywać się u przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Realizowane będą w terminach uzgodnionych z uczniami  i przedsiębiorcami:

 • staż przebiegać będzie w wymiarze minimum 160 godzin pracy miesięcznej, w godzinach pracy obowiązujących u danego przedsiębiorcy,
 • za czas odbywania stażu uczniom/uczennicom przysługiwać będzie stypendium stażowe, wypłacone po przeprowadzeniu przez ucznia/uczennicy pełnego okresu stażu (minimum 160 h) w wysokości 1700 złotych brutto,
 • dni wolne udzielane będą na pisemny wniosek ucznia po zatwierdzeniu opiekuna,
 • staż realizowany będzie w oparciu o umowę trójstronną podpisywaną przez ucznia/uczennicę, beneficjenta projektu i przedsiębiorstwo,
 • staż realizowany będzie według zasad organizacji pracy przedsiębiorców,
 • stypendium stażowe zostanie wpłacone na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

Realizacja powyższych form wsparcia realizowana będzie z uwzględnieniem zapisów Regulaminu, na podstawie „Umowy uczestnictwa w projekcie” oraz na podstawie „Umowy realizacji stażu w ramach projektu” .

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

UWAGA WAŻNE!!!

Zarządzenie nr 77/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.Oświadczenie rodzica

2.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

3.Zadania osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii 

4.Zasady organizacji pracy szkoły 

 

Co warto wiedzieć przed maturą – prezentacja 

Zarządzenie nr 74/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego procedury korzystania z biblioteki szkolnej. 

Zarządzenie nr 73/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego regulaminu edukacji zdalnej. 

WAŻNE INFORMACJE dla zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (butelka o pojemności 0,33 ml lub 0,5 ml; nieotwierana)!
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły w pracowni nr 3 na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, z zachowaniem odpowiedniej odległości miedzy zdającymi.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (przez cały czas należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, dopiero na wyraźna prośbę przewodniczącego zespołu nadzorującego można zdjąć maseczkę. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Przy wejściu do szkoły/internatu znajduję się płyn do dezynfekcji rąk, każdy zdający zobowiązany jest zdezynfekować ręce wchodząc na teren szkoły/internatu.
 3. Na egzaminie z języka polskiego zdający, który w czasie egzaminu będzie chciał skorzystać ze słownika ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny, PRZED skorzystaniem zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji rąk będzie znajdował się obok słowników).
 4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Ogłoszenie

Uczniów objętych opieką stomatologiczną informujemy, iż przychodnia Gajda – Med w Pułtusku (ul. 3 Maja 5) jest otwarta we wtorki

w godzinach 12:00 18:00.

W celu ustalenia daty wizyty kontakt pod nr telefonu: 885 555 974

 

 

Rodziców ważne wybory, czyli nabór do  szkół na rok szkolny 2020/2021 – RODO – kliknij, aby otworzyć 

 

KOMUNIKAT (z dn. 20.04.2020 r.)

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 24 kwietnia w godzinach 15.00 – 18.00 wszyscy wychowawcy będą prowadzić zdalnie zebrania z rodzicami.

Rodziców uczniów klas I-III bardzo proszę o kontakt  z wychowawcą. 

Dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

Szanowni Rodzice!

W związku z sytuacją w kraju, szkoła pracuje inaczej niż dotychczas. Państwa dzieci otrzymują drogą elektroniczną od nauczycieli przedmiotów materiały do samodzielnej pracy w domu i mają zadanie samodzielnie organizować sobie czas na naukę. Zatem prosimy Państwa o wsparcie dla swoich dzieci, jeśli wymagają pomocy przy organizacji czasu na samodzielną edukację. Tym samym zwracamy uwagę byście Państwo byli czujni na ich emocjonalność – sytuacja epidemii wywołuje lęk i wiele obaw. Związane one mogą być z różnorodnymi kwestiami, np.: z zachorowaniem, z sytuacją szkolną, z relacjami. Prośba o izolację i pozostawanie w domu również może wzbudzać różnorodne emocje. Zatem apelujemy do Państwa o uważność, rozwagę i współpracę, aby rok szkolny 2019/2020 był realizowany i zakończony z sukcesem dla każdego ucznia.
W sytuacji pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nauczycielami, wychowawcami klas. Dla uczniów i rodziców został również uruchomiony dyżur telefoniczny i e-mailowy pedagoga i psychologa szkolnego.

Życząc zdrowia
pedagog, psycholog szkolny
wraz z nauczycielami ZSCKR w Golądkowie

INFORMACJA DYREKTORA
Szanowni Państwo
W związku z przedłużeniem terminu zawieszenia zajęć w szkole informuję Państwa Rodziców, że w terminie do 10 kwietnia w ramach realizacji podstawy programowej będą odbywały się zajęcia w formach, jakie nauczyciele zaproponowali uczniom już od 12 marca. Ponawiam wcześniejszą prośbę, by Państwo przypominali uczniom o sprawdzaniu poczty i wypełnianiu poleceń, które tam znajdą. Jednocześnie nadal proszę o wspieranie uczniów w tej nowej rzeczywistości. Rok szkolny trwa i mimo, że jest bardzo trudny wszyscy zmierzamy do jego szczęśliwego zakończenia.
Szczególną troską otaczamy maturzystów, przed którymi zakończenie nauki już za miesiąc, a wcześniej wystawienie ocen, potem matura. Znowu powtarzam: wiele zależy od nas – pracujmy razem, wspierajmy się i dbajmy o własne bezpieczeństwo.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących korzystają ze stron rekomendowanych przez MEN i stron CKE, ale też z innych w celu utrwalania lub poszerzania wiedzy. Ponadto sami przygotowują scenariusze lekcji, tematyczne prezentacje, zadania, stawiają problemy dydaktyczne i polecają lektury. Przesyłają uczniom karty pracy, kontaktują się przez facebook.
Nauczyciele kształcenia zawodowego również prowadzą pracę z uczniem. Korzystają z podręczników, polecają uczniom artykuły w czasopismach naukowych, filmy tematyczne i strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu uzupełnienia informacji na temat egzaminów zawodowych. Podobnie jak nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zlecają zadania do wykonania, proponują tematykę referatów i prezentacji tematycznych. Kontaktują się przez facebook.
W celu rozwijania i utrwalania wiedzy nauczyciele polecają zamieszczone poniżej strony internetowe. Zachęcam do korzystania z nich przypominając, że czas pozostawania w domu nie jest czasem wolnym od nauki.
Po raz kolejny proszę też wszystkich uczniów o rzeczywiste bycie w domu – w ten sposób dbamy o siebie i o najbliższych.
Dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

https://epodręczniki-zawodowe.blogspot.com/
https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/p/ucz-sie-on-line-za-darmo.htmlhttps://wolnelektury.pl/
http://www.chmuraczytania.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.publio.pl/index.html
https://literat.ug.edu.pl/
https://ninateka.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCXoqO7soFErPgVMK2VgwDrA – Akademia Lektur, kanał na Youtube
https://polona.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3GswdvxNXaM – videoblog maturalny „Wiedza z Wami”
https://www.youtube.com/watch?v=oJjG8yNuVHQ – videoblog maturalny „Wiedza z Wami”
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/87-grupa-zawodow-instalacji-sanitarnych-sieci-zewnetrznych-i-instalacji-przemyslowych.html
www.kwalifikacjewzawodzie.pl
https://depot.ceon.pl/discover – repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie (w tym z mechanizacji rolnictwa)

Egzaminy zawodowe


https://www.topagrar.pl/articles/maszyny-rolnicze/ – czasopismo branżowe
https://www.youtube.com/user/TheMateusz46/videos – filmy dotyczące naprawy maszyn rolniczych
http://bc.pollub.pl/dlibra/results?q=obr%C3%B3bka&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0 – biblioteka materiałów cyfrowych
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/knowledge/pages/default.aspx – baza wiedzy o obróbce
http://zste.cku.prv.pl/dydaktyka.html – materiały do pobrania
http://www.czek.eu/zajecia%20praktyczne/dzial%20I.htm – materiały dot. obróbki ręcznej

kwalifikacja R22


https://epodreczniki.pl
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
Portal lektury.gov.pl
Strona Centrum Nauki Kopernik
Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
Serwis Telewizji Polskiej
https://prezi.com.