Najnowsze informacje dla uczniów

Drodzy Maturzyści

Dokładnie za tydzień rozpoczynają się egzaminy maturalne.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z godziną punktualnego przybycia do szkoły oraz zwróceniem uwagi na wejście, którym będzie młodzież wpuszczana na egz. maturalny.

W dniu 8 czerwca2020:

 • zdający przybywają do szkoły na godz. 8.15 i ustawiają się przed bocznym wejściem do szkoły przy Sali gimnastycznej (od strony patio).

W dniu 9 czerwca2020:

– zdający przybywają do szkoły na godzinę 8.15  i ustawiają się:

 • zdający z klasy 4 tżiug/tuiseo, 4 tmria oraz osoby powtarzające przed bocznym wejściem do szkoły przy Sali gimnastycznej (od strony patio),
 • zdający z klasy 4 tak/tw przed wejściem do internatu.

W dniu 10 czerwca 2020:

– zdający przybywają do szkoły na godzinę 8.30 i ustawiają się:

 • zdający z klasy 4 tmria, 4 tak/tw przed bocznym wejściem do szkoły przy Sali gimnastycznej (od strony patio),
 • zdający z klasy 4 tżiug/tuiseo oraz osoby powtarzające przed bocznym wejściem do szkoły (przy sekretariacie).

W dniach 15,16,17,19 czerwca 2020:

 • zdający przybywają do szkoły na godzinę 8. 30 i ustawiają się przed wejściem do internatu.

W dniu 26 czerwca 2020:

– zdający przybywają do szkoły na godzinę 8.30 i ustawiają się:

 • zdający z klasy 4 tmria przed bocznym wejściem do szkoły (przy sekretariacie),
 • zdający z klasy 4 tak/tw i 4 tziug/tuiseo przed bocznym wejściem do szkoły przy Sali gimnastycznej (od strony patio).

 

PAMIĘTAJMY O ZACHOWANIU ODPOWIEDNIEGO CO NAJMNIEJ 1,5-metrowego ODSTĘPU  OD OSOBY.

 

STAŻ ZAWODOWY z programu „Atrakcyjni na rynku pracy”

Rozpoczynamy rekrutację na staż zawodowy przewidziany z programu „Atrakcyjni na rynku pracy” w okresie wakacji od 29 czerwca  2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Zapraszamy wszystkich uczestników korzystających do tej pory z działań unijnego programu „Atrakcyjni na rynku pracy”. W stażu mogą wziąć udział uczniowie z klas I, II, III, IV ze wszystkich kierunków:

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik weterynarii

Ze stażu mogą korzystać osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica oraz osoby pełnoletnie. Wybór miejsca stażu zależy od stażysty. Chęć skorzystania ze stażu proszę zgłaszać telefonicznie do Pani Wicedyrektor Anny Kwiatkowskiej i Pani Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu Elizy Dembe – Stańczak, nr kontaktowy: 23 691 40 73 (sekretariat).  

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2020r.

ZASADY STAŻU:

Ze stażu może skorzystać osoba, która brała udział choć w jednym działaniu realizowanym w ramach projektu : „ Atrakcyjni na rynku pracy”, ale nie był to staż.

Staże zawodowe będą odbywać się u przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Realizowane będą w terminach uzgodnionych z uczniami  i przedsiębiorcami:

 • staż przebiegać będzie w wymiarze minimum 160 godzin pracy miesięcznej, w godzinach pracy obowiązujących u danego przedsiębiorcy,
 • za czas odbywania stażu uczniom/uczennicom przysługiwać będzie stypendium stażowe, wypłacone po przeprowadzeniu przez ucznia/uczennicy pełnego okresu stażu (minimum 160 h) w wysokości 1700 złotych brutto,
 • dni wolne udzielane będą na pisemny wniosek ucznia po zatwierdzeniu opiekuna,
 • staż realizowany będzie w oparciu o umowę trójstronną podpisywaną przez ucznia/uczennicę, beneficjenta projektu i przedsiębiorstwo,
 • staż realizowany będzie według zasad organizacji pracy przedsiębiorców,
 • stypendium stażowe zostanie wpłacone na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

Realizacja powyższych form wsparcia realizowana będzie z uwzględnieniem zapisów Regulaminu, na podstawie „Umowy uczestnictwa w projekcie” oraz na podstawie „Umowy realizacji stażu w ramach projektu” .

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

UWAGA WAŻNE!!!

Zarządzenie nr 77/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.Oświadczenie rodzica

2.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

3.Zadania osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii 

4.Zasady organizacji pracy szkoły 

 

Co warto wiedzieć przed maturą- prezentacja 

Zarządzenie nr 74/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego procedury korzystania z biblioteki szkolnej. 

Zarządzenie nr 73/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego edukacji zdalnej. 

PRZYPOMINAMY ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

 1. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
 2. Nie umawiaj się z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu.
 3. Nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą, której nie znasz.
 4. Nie wysyłaj wiadomości osobom, których nie znasz.
 5. Nie wysyłaj przez Internet swoich zdjęć lub zdjęć rodziny.
 6. Nie podawaj danych osobowych na stronach, których nie znasz.
 7. Nie klikaj w linki, których nie znasz.
 8. Nie otwieraj plików niewiadomego pochodzenia.
 9. Nie zezwalaj na zapamiętywanie Twoich haseł komputerowi innemu niż Twój prywatny.
 10. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
 11. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi.
 12. Jeśli staniesz się ofiarą cyberprzemocy, szukaj pomocy.
 13. Korzystaj z komputera rozsądnie, gdyż długotrwałe bycie przed monitorem szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.

WAŻNE INFORMACJE dla zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 r. na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz CKE.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (butelka o pojemności 0,33 ml lub 0,5 ml; nieotwierana)!
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły w pracowni nr 3 na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, z zachowaniem odpowiedniej odległości miedzy zdającymi.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (przez cały czas należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, dopiero na wyraźna prośbę przewodniczącego zespołu nadzorującego można zdjąć maseczkę. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Przy wejściu do szkoły/internatu znajduję się płyn do dezynfekcji rąk, każdy zdający zobowiązany jest zdezynfekować ręce wchodząc na teren szkoły/internatu.
 3. Na egzaminie z języka polskiego zdający, który w czasie egzaminu będzie chciał skorzystać ze słownika ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny, PRZED skorzystaniem zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji rąk będzie znajdował się obok słowników).
 4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szanowni  Maturzyści  !!!

    Co roku egzaminy maturalne budzą  wielkie emocje. Jest to wyjątkowy czas zarówno dla samych maturzystów, jak również dla ich najbliższych. I jest to zupełnie naturalne. Matura to przecież poważny sprawdzian zdobytej w szkole wiedzy. Dla wielu z Was to klucz, który może otworzyć drzwi do wymarzonych uczelni, i świetny początek ścieżki kariery zawodowej.

    Egzaminy do których przygotowujecie się w tym roku szkolnym, zapewne będą różnić się od tych, do których przez lata byliśmy wszyscy przyzwyczajeni. Zweryfikował to czas pandemii i społecznej izolacji. Jesteśmy jednak przeświadczeni, że wdrożenie odpowiednich  rozwiązań pozwoli  Wam spokojnie uczestniczyć w egzaminach dojrzałości.

    Wszyscy oczekujemy informacji dotyczących organizacji egzaminów. Rozumiemy też Wasz niepokój w tej kwestii. O sprawach związanych z tegorocznymi maturami będziemy Was informować na bieżąco. Informacje zamieszane będą na stronie szkoły.

    Panie i Panowie Maturzyści!  Mamy nadzieję, że  przedłużony czas oczekiwania na egzaminy będzie przez Was dobrze wykorzystany, że materiał jest opanowany, i że z odpowiednim wyprzedzeniem zacznie się jedynie jego powtórka. Nauczyciele są gotowi do konsultacji, jeśli będziecie ich potrzebować – korzystajcie. 

Ważne jest  też abyście zadbali o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Może temu służyć zachowanie następujących zasad:

 • Mądre zaplanowanie czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek pozwoli Wam poczuć się lepiej i bezpieczniej.
 • Zadbanie o higienę snu doda Wam energii do nauki.
 • Popracowanie nad właściwą dietą da poczucie lekkości.
 • Koncentracja i pozytywne myślenie uwolni od niepotrzebnych lęków i niepokoju.
 • Świadomość, że każdy z Was jest pilotem bardzo szybko upływającego czasu wyznaczyć może tylko dobry kierunek działań

Z życzeniami sukcesu na egzaminach maturalnych

Pedagog szkolny

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Drodzy Maturzyści

W dniu 24 kwietnia 2020 zakończyliście edukację w szkole średniej. Przed Wami egzaminy maturalne, w tym roku szkolnym nieco później będą odbywać się egzaminy dojrzałości. Zaczynamy 8 czerwca egzaminem pisemnym z języka polskiego. Zatem, tegoroczny maj niech będzie miesiącem dobrze przez Was wykorzystanym na powtórzenie, utrwalenie wiedzy, którą zdobywaliście przez  4 lata nauki w technikum. Korzystajcie ze źródeł wiedzy, które polecają Wam nauczyciele, starajcie się też sami szukać informacji, które pozwolą się Wam dobrze przygotować do matury. Pamiętajcie, aby źródła, z których czerpiecie wiadomości były wiarygodne i sprawdzone. Zachęcamy do korzystania z propozycji TVP, która dla Was przygotowała specjalną ofertę 
pt; „Repetytorium Maturzysty”.  Od poniedziałku do piątku, od godziny 10.20 w TVP HD emitowane są 70-minutowe audycje z wybranymi zagadnieniami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każda lekcja trwa 20 minut. Nagrania dostępne są też na platformie vod.tvp.pl. Pamiętajcie, uczymy się nie z obowiązku,  nie dla nauczycieli, nie dla rodziców, tylko dla Siebie.  Zadbajcie o Swój egzamin dojrzałości, aby stał się dla Was szansą na lepszy rozwój.

Wicedyrektor szkoły – Anna Kwiatkowska

 

 

Ważna informacja dla Absolwentów

Drodzy Absolwenci, w każdy wtorek i czwartek, w godz. 10.00-14.00 można rozliczyć się z karty obiegowej a następnie odebrać świadectwo.

Ogłoszenie

Uczniów objętych opieką stomatologiczną informujemy, iż przychodnia Gajda – Med w Pułtusku (ul. 3 Maja 5) jest otwarta we wtorki

w godzinach 12:00 18:00.

W celu ustalenia daty wizyty kontakt pod nr telefonu: 885 555 974

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 2020

 

 

„Kierunki Wirusoodporne – czyli co studiować, żeby zawsze mieć pracę?” – warto się zapoznać! – kliknij, aby otworzyć 

NAUKA ZDALNA- PRAKTYCZNE PORADY DLA UCZNIÓW!

Drodzy uczniowie! Macie już za sobą kilkudniowy okres nauki zdalnej. To doświadczenie dla wielu z Was może być trudne. Aby dalsza praca była łatwiejsza i przyniosła lepsze wyniki przedstawiamy kilka wskazówek, które możecie wykorzystać:
1.Starajcie się pracować samodzielnie, zadaniom trudnym poświęcajcie więcej czasu i mniej korzystajcie z gotowych rozwiązań znajdujących się w Internecie. Nauczyciele chcą oceniać Waszą wiedzę, a nie tę, którą można zapożyczyć z gotowych źródeł.
2.Pilnujcie wyznaczonego terminu wykonania prac zadanych przez nauczycieli.
3.Przesyłając pracę nauczycielom zadbajcie o to, aby była ona przez Was podpisana na każdej stronie i miała określoną datę.
4.Zwracajcie uwagę na estetykę wykonanego zadania, na to, aby pismo było staranne i czytelne dla sprawdzającego pracę nauczyciela.
5.Zadbajcie o to, aby przesyłane zdjęcie wykonanej pracy było właściwie zrobione.
6.Przygotowując swoje zadania korzystajcie z programów komputerowych możliwych do odbioru przez wszystkich nauczycieli.
7.Pamiętajcie o tym ,że wszystkie prace podlegają ocenie. Dotyczy to również zadań nadobowiązkowych. Jeśli podejmujecie się ich wykonania zadbajcie o to, aby zadanie to było poprawnie zrobione.
8. Odbierajcie informacje od uczących Was nauczycieli, znajdujące się w wiadomościach w dzienniku lekcyjnym ; w zakładce „praca domowa”; na poczcie e-mail, i innych komunikatorach , które wykorzystują uczący nauczyciele.
9.Wszystkie pojawiające się problemy z komunikacją tj. odbiorem wiadomości i przesyłaniem prac, zgłaszajcie na bieżąco swoim wychowawcom.
10. W przypadku trudności z wykonaniem określonych zadań, zwracajcie się z pytaniami do uczących Was nauczycieli.
11.Uważnie i ze zrozumieniem czytajcie wszystkie polecenia nauczycieli.
12.Pamiętajcie o tym, że wywiązywanie się ze zleconych prac określa postawę ucznia, która finalnie podlega ocenie.

Pedagog i psycholog szkolny

Szanowni Maturzyści

Przed Wami wybory życiowe, wybory dotyczące przyszłości, kierunku ewentualnych studiów. Z wieloma z Was, kiedy rozmawiałyśmy, na pytanie co będziecie robić po ukończeniu szkoły, odpowiadaliście „..zobaczymy jak się uda zdać maturę…”. Ta kwestia zależy w dużej mierze od Was samych. Ten ostatni czas jest czasem samodzielnej pracy, ale może to być dobry czas, czas dobrze wykorzystany. Już 2 kwietnia 2020r. próbny egzamin maturalny z języka polskiego, a następnie kolejne z innych przedmiotów – spróbujcie skorzystać, zachęcamy do udziału w nieco innych warunkach niż dotychczas – w swoim domu, przed swoim komputerem, na swoim ulubionym krześle. Każde doświadczenie jest mocno uczące. Macie możliwość zmierzyć się ze strukturą egzaminu maturalnego, również ze swoimi reakcjami na egzamin – pamiętajcie, że kiedy przystąpicie do egzaminu w maju, ten kolejny raz będzie łatwiejszy, bo już bardziej znany. Dajcie sobie szanse, nie traćcie jej z błahych powodów, między innymi po to, aby właściwy egzamin maturalny wypadł jeszcze lepiej.

Zachęcamy Was mocno do wzięcia udziału w próbnym egzaminie maturalnym, który będzie się odbywał od 2 do 8 kwietnia 2020r. Wszelkie instrukcje zamieszczone zostały na stronie szkoły w zakładce uczniowie. Chcemy wierzyć, że spróbujecie i chcemy Was wspierać, byście odnosili sukcesy.

Pozdrawiamy mocno kibicując pedagog i psycholog szkolny

Porady psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów!

Możliwe, że większość z Was może mieć obecnie poczucie mocnego obciążenia psychicznego. Dużo samodzielnej pracy, brak możliwości wychodzenia z domu, spotykania się ze znajomymi, w końcu też lęk o siebie i swoich bliskich. Rodzi się więc pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? Możemy. Zacznijmy od ustalenia tego, czego potrzebuje nasza głowa w tym okresie. A jest to: świadomość, poczucie kontroli i spokój. Co to oznacza w praktycznym działaniu?
Po pierwsze: analizujcie to, na co macie realny wpływ.
Zwracajcie uwagę, w którą stronę kierujecie Wasze myśli. Jeśli np. bardzo dużo swojej uwagi poświęcacie informacjom dotyczącym wzrostu zakażeń koronawirusem, wciąż analizujecie podawane w mediach liczby- zastanówcie się, czy faktycznie macie na to wpływ. Przyjmujcie te informacje, ale nie skupiajcie się tylko na nich. Należy się bardziej skupić na tym, co zależy od każdego z Was, jak np. pozostawanie w domu, zdrowe odżywianie, zachowywanie higieny, uczenie się zdalnie, utrzymywanie właściwego rytmu dnia .
Po drugie: wykorzystajcie dobrze ten czas.
Nauka, praca, dotychczasowe obowiązki często pozbawiały możliwości myślenia o wolnym czasie. Teraz, gdy zaleca się pozostawanie w domach, możecie to dobrze wykorzystać np. poprzez opracowanie listy rzeczy, na wykonie których od dawna mieliście ochotę; spędzanie więcej czasu z rodziną; nadrobienie zaległości filmowych. Internet oferuje też wiele platform dydaktycznych. Warto pomyśleć o poprawie swoich wyników w nauce. Można też stworzyć swój własny plan działań, czyli to, co będziecie chcieli zrobić, kiedy okres epidemii się skończy.
Po trzecie: zrelaksujcie się.
W tej niezwykle trudnej sytuacji w jakiej się znajdujecie, relaksacja organizmu może mieć bardzo duży wpływ na Wasze samopoczucie. W jej celu możecie wykorzystywać proste ćwiczenia oddechowe (instrukcja): nabrać powietrza przez nos(3 sekundy), zatrzymać powietrze (2 sekundy) wypuścić powietrze buzią (6sekund), a następnie odczekać 2 sekundy do następnego oddechu. Ćwiczenia oddechowe należypowtarzać. W Internecie możecie znaleźć również wiele odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych, które możecie wykonywać w domu. Innym sposobem relaksacji będzie dobra książka, słuchanie ulubionej muzyki, ciepła kąpiel a dla dziewczyn maseczka na twarz. Po prostu, zróbcie dla siebie coś miłego.
Pamiętajcie o tym, że w życiu wszystko przemija. Koronawirus też będzie miał swój koniec.
Pedagog i psycholog szkolny.

Drodzy Uczniowie!

W związku z tym, że szkoła pracuje inaczej niż dotychczas i mamy zadanie odnaleźć się w innej rzeczywistości szkolnej wymagane są pewne ustalenia dotyczące współpracy uczeń – nauczyciel. Nauczyciele przedmiotów przesyłają Wam drogą elektroniczną materiały do samodzielnej nauki w domu. Zatem prosimy o systematyczne zaangażowanie się we współpracę z nauczycielami, tj. sprawdzanie poczty elektronicznej oraz o efektywną organizację części dnia na nauce. Jest to bardzo ważne byście mogli realizować dalej program z poszczególnych przedmiotów i otrzymywać stopnie. Taka współpraca jest niezbędna byśmy w terminie mogli zakończyć rok szkolny 2019/2020.
Sprawą równie ważną jest pozostawanie w swoich domach, na czas który został określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ważne, aby zrezygnować ze spotkań z sąsiadami, znajomymi, osobami z dalszej rodziny. To kwestia o której wciąż słyszymy w mediach – byśmy byli odpowiedzialni, dbali o siebie, swoich bliskich i innych ludzi. Potraktujcie, to bardzo poważnie!
W sytuacji wątpliwości czy niejasności zapraszamy do kontaktu z nauczycielami drogą elektroniczną, udostępniamy również możliwość konsultacji telefonicznych lub e-mailowych z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Życząc zdrowia,
pedagog, psycholog szkolny
wraz z nauczycielami ZSCKR w Golądkowie

Drodzy Uczniowie
W związku z przedłużeniem terminu zawieszenia zajęć w szkole informuję , że w terminie do 10 kwietnia w ramach realizacji podstawy programowej będą odbywały się zajęcia w formach, jakie nauczyciele zaproponowali Wam już od 12 marca. Ponawiam wcześniejszą prośbę: sprawdzajcie pocztę, wypełniajcie polecenia, dotrzymujcie terminów wykonywania zleconych zadań, które tam znajdziecie. Możecie liczyć na pomoc nauczycieli, psychologa i pedagoga, ale wszystko na nic, jeśli nie będziecie chcieli z tych propozycji skorzystać. Pamiętajcie: za waszą pracę będziecie oceniani, zatem dbajcie o to, by to były dobre oceny. Rok szkolny trwa i mimo, że jest bardzo trudny wszyscy zmierzamy do jego szczęśliwego zakończenia.
Maturzyści, macie bardzo mało czasu! Zakończenie nauki już za miesiąc, a wcześniej wystawienie ocen, potem matura. Przypominam: wiele zależy od Was i od nas – pracujmy razem, wspierajmy się i dbajmy o własne bezpieczeństwo.
Oprócz bieżącej pracy nauczyciele poszczególnych przedmiotów polecają, w celu rozwijania i utrwalania wiedzy, przedstawione poniżej strony internetowe: Korzystajcie z tych propozycji. Pamiętajcie to nie jest czas wolny od nauki.
Dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska

https://epodręczniki-zawodowe.blogspot.com/
https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/p/ucz-sie-on-line-za-darmo.html
https://wolnelektury.pl/
http://www.chmuraczytania.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.publio.pl/index.html
https://literat.ug.edu.pl/
https://ninateka.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCXoqO7soFErPgVMK2VgwDrA – Akademia Lektur, kanał na Youtube
https://polona.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3GswdvxNXaM – videoblog maturalny „Wiedza z Wami”
https://www.youtube.com/watch?v=oJjG8yNuVHQ – videoblog maturalny „Wiedza z Wami”
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/87-grupa-zawodow-instalacji-sanitarnych-sieci-zewnetrznych-i-instalacji-przemyslowych.html
www.kwalifikacjewzawodzie.pl
https://depot.ceon.pl/discover – repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie (w tym z mechanizacji rolnictwa)

Egzaminy zawodowe


https://www.topagrar.pl/articles/maszyny-rolnicze/ – czasopismo branżowe
https://www.youtube.com/user/TheMateusz46/videos – filmy dotyczące naprawy maszyn rolniczych
http://bc.pollub.pl/dlibra/results?q=obr%C3%B3bka&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0 – biblioteka materiałów cyfrowych
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/knowledge/pages/default.aspx – baza wiedzy o obróbce
http://zste.cku.prv.pl/dydaktyka.html – materiały do pobrania
http://www.czek.eu/zajecia%20praktyczne/dzial%20I.htm – materiały dot. obróbki ręcznej

kwalifikacja R22


https://epodreczniki.pl
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
Portal lektury.gov.pl
Strona Centrum Nauki Kopernik
Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
Serwis Telewizji Polskiej
https://prezi.com.