Informacje o szkole

Remont pomieszczeń na I piętrze budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie oraz remont ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół – przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29 lipca 2016 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 lipca 2016 r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 14 lipca 2016 r.

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  3. siwz pdf
  4. stwior
  5. remont pomieszczeń
  6. remont nawierzchni
  7. przedmiar