Informacje o szkole

Warsztaty w Niemczech

W dniach 29.09-12.10.2013 nauczyciele Zespołu Szkół w Golądkowie Wiktor Kałużny i Marceli Wilczyński uczestniczyli w międzynarodowej wymianie doświadczeń, w ramach projektu 2012-1-PL1-LEO03-27945 Programu Leonardo da Vinci: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy.” Warsztaty odbywały się w niemieckim ośrodku szkoleniowym DEULA Hildesheim. Nauczyciele uczestniczyli w seminariach, wykładach i warsztatach poświęconych bezpieczeństwu, higienie pracy i ergonomii.

Tematyka warsztatów koncertowała się na bezpieczeństwie i higienie prac związanych z:

  • produkcją zwierzęcą,
  • obsługą maszyn i urządzeń w produkcji polowej
  • przetwórstwem spożywczym
  • ogrodnictwem
  • gastronomią
  • architekturą krajobrazu
  • transportem
  • obsługą urządzeń do produkcji biopaliw

Uczestnicy zapoznali się regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w Niemczech i w Polsce. Poznali zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w obowiązujących programach kształcenia zawodowego. Obserwowali także zajęcia dydaktyczne prowadzone w niemieckim ośrodku kształcenia z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wiktor Kałużny

IMG_6286 IMG_5163 IMG_5065