top of page

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie rozpoczął funkcjonowanie w okresie międzywojennym, 15 stycznia 1924 roku, jako Powiatowa Szkoła Rolnicza Męska  w Golądkowie. Pierwszym kierownikiem szkoły został Kazimierz Muraszko, absolwent agronomii w Kijowie. Program nauczania uwzględniał ścisłe powiązania teorii z praktyką. Placówka dysponowała także dużym warsztatem, którym było gospodarstwo rolne.

 

25 maja 1930 roku szkołę w Golądkowie odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki oraz Wojewoda Warszawski inż. Stanisław Twardo, Komendant Korpusu gen. Wróblewski oraz Szef Kancelarii Cywilnej – Listkiewicz. W latach 1932 – 1935 kierownikiem szkoły był Ludwik Wyganowski, zaś w latach 1935 – 1939 Edward Mioduszewski.

 

1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Szkołę w Golądkowie przekształcono w szkołę dla Niemców. W czasie okupacji prowadzono w placówce zajęcia dla Niemek z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania wojenne doprowadziły do zdewastowania większości budynków należących do szkoły, zaminowano teren gospodarstwa rolnego, zniszczono dokumentację szkolną. W czasie wojny zginął były kierownik szkoły Kazimierz Muraszko.

 

Po II wojnie światowej placówkę zaczęto stopniowo podnosić z ruin. 15 stycznia 1951 r. ukończono remont szkoły. Przedsięwzięcie to przeprowadzili okoliczni mieszkańcy, a w szczególności z Winnicy, Łubienicy i Skarżyc. Uruchomiono 11 – miesięczną Żeńską Szkołę Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolnej. Kierownikiem szkoły został Władysław Kotkowski. W latach 1953 – 1954 przeprowadzono kolejne prace remontowe, wybudowano chlewnię, ogrodzono sad   i zmodernizowano tzw. „dyrektorówkę”.

 

W 1955 roku w szkole utworzono 5 – letnie Technikum Rachunkowości Rolnej. Dwa lata później, do użytku młodzieży oddano internat dla 160 osób. Jego kierownikiem została Janina Ciemniewicz.

 

W 1958 roku otwarto dwuletnią Szkołę Rolniczo – Gospodarczą, którą w 1961 roku przekształcono w dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej. Następne lata przynoszą kolejne zmiany, dzięki którym w Golądkowie funkcjonują: 5 – letnie technikum hodowlane, 3 i 5 – letnie technikum rolnicze, 2 – letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa.

 

W 1960 roku wybudowano i oddano do użytku 6 – rodzinny budynek mieszkalny dla nauczycieli w Golądkowie. Rok później nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem został Szczepan Gogolewski.  

 

W roku 1964 odbył się zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 40 – lecia szkoły, a uczniowie po raz pierwszy złożyli ślubowanie.  

 

1 lipca 1966 r. Wojewódzkie Zjednoczenie PGR w Warszawie przekazało na rzecz Technikum Rolniczego cały obiekt i grunty PGR – u Zbroszki. Po przejęciu obszar gospodarstwa szkolnego wynosił około 350 ha.

 

W 1967 roku rozpoczęto rozbudowę obiektów szkoły.

 

W 1969 roku powstała ciepłownia i 8 – mieszkaniowy budynek dla nauczycieli, w 1970 r. wybudowano 2 – piętrowy budynek szkolny z salą gimnastyczną, halą, pracownią mechanizacji oraz oczyszczalnią ścieków. Szkoła Rolnicza w Golądkowie, pod rządami dyrektora Gogolewskiego, rozwijała się również pod względem kulturalnym. W murach placówki funkcjonowało wiele zespołów, klubów, sekcji i kół, m.in..: kółko teatralne prowadzone przez Janusza Gajdę, Marię Dusińską, Henryka Śliwińskiego, Barbarę Misztal, zespół pieśni i tańca prowadzony kolejno przez Witolda Jarmuła i Bonifacego Kozłowskiego, ZHP, którego opiekunami byli: Alicja Gajda, Stanisław Dziedzic, Barbara Zawadzka, Henryk Kowalczyk, a także kółko fotograficzne z opiekunem Romanem Grochowskim.

 

W 1974 roku odbył się jubileuszowy zjazd na 50 – lecie Szkoły Rolniczej w Golądkowie. W ramach obchodów, w holu nowego budynku szkoły odsłonięto tablicę ku czci poległych w czasie II wojny światowej oraz zamordowanych przez hitlerowców nauczycieli i uczniów szkoły.   W tym samym roku nowym kierownikiem internatu został Wojciech Rembecki.

 

1 kwietnia 1977 roku na emeryturę odszedł dyrektor Szczepan Gogolewski. Jego miejsce zajął nowy dyrektor Antoni Fabisiak, na emeryturę przeszedł dotychczasowy wicedyrektor Jerzy Witkowski, którego zastąpił Zdzisław Czarnecki.

 

W 1979 roku internat prowadzony przez Wojciecha Rembeckiego zajął pierwsze miejsce w ówczesnym województwie ciechanowskim, w konkursie szkół rolniczych. W tym samym roku nowym kierownikiem internatu został Ludwik Koprowski.

 

W dniach 2 – 3 czerwca 1984 r. odbył się jubileusz 60 – lecia szkoły. Na uroczystość przybył wicepremier rządu dr Roman Malinowski. Szkoła odznaczona została Sztandarem Pracy II Klasy i nadano jej imię Jadwigi Dziubińskiej i odsłonięto popiersie patronki.  

 

W 1984 roku roku, pod opieką Wiesławy Mechockiej, powstała spółdzielnia uczniowska.

 

W latach 1985 – 1987, w Zbroszkach, oddano do użytku dwa bloki mieszkalne dla nauczycieli i pracowników gospodarstwa. Nastąpiła także zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po rezygnacji Wiesława Czaplickiego nowym wicedyrektorem została Danuta Kostyra.

 

W 1991 roku, w wyniku przeprowadzonego konkursu, dyrektorem został Antoni Fabisiak.

 

Z okazji jubileuszu 70 – lecia szkoły, który odbył się w dniach 4 – 5 czerwca 1994 roku, wydano broszurę pt. „70 lat Szkoły Rolniczej  w Golądkowie 1924 – 1994”. Podczas zjazdu powołano Fundację dla Szkoły Rolniczej w Golądkowie. W tym samym roku rozpoczęto budowę parkingu oraz remont budynku warsztatów.

 

16 lutego 1995 r. szkołę odwiedził biskup Roman Marcinkowski, który spotkał się z młodzieżą w sali gimnastycznej. Lata dwutysięczne przynoszą szkole w Golądkowie dalszy rozwój.

 

W 2003 roku szkoła została zakwalifikowana do projektu „Pracownia internetowa w każdej szkole”, w ramach którego placówka otrzymała nowoczesną pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym.

 

5 czerwca 2004 r., podczas jubileuszu 80 – lecia, szkoła otrzymała nowy sztandar, który został ufundowany przez absolwentów.

 

1 stycznia 2008 r. szkoła przekształcona została w Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie, podlegając powiatowi pułtuskiemu – klasy nierolnicze, oraz ministrowi rolnictwa – klasy kształcące w kierunkach rolniczych. Dyrektorem zespołu została Danuta Kostyra.

 

1 marca 2008 r. dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie został Krzysztof Nuszkiewicz, który funkcję sprawował do 27 listopada 2014 r.  30 maja 2009 r. w szkole obchodzono jubileusz 85 – lecia placówki oraz jubileusz 35 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Golądkowo”. Uroczystość stała się okazją do spotkania absolwentów oraz otwarcia nowego, wielofunkcyjnego boiska.

 

1 września 2009 r., na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 2 marca 2009 r., szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Wicedyrektorem szkoły została Aneta Wierzbicka. Golądkowska placówka wyszła naprzeciw wyzwaniom XXI wieku. W ofercie dydaktycznej znalazł się bogaty wybór kierunków kształcenia. Szkoła dynamicznie się rozwijała, rozbudowując bazę dydaktyczną – zestaw multimedialny w każdej pracowni, bezprzewodowy Internet na terenie całej szkoły, nowoczesne urządzenia i sprzęt w pracowni gastronomicznej, nowoczesny sprzęt rolniczy.

 

W 2010 r. powstało Stowarzyszenie nauczycieli i pracowników szkoły „Eko Golądkowo”. Szkoła stawiała na ekologię i realizowała różne przedsięwzięcia, m.in. Dzień Chleba i Produktu Regionalnego, mające na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej.

 

30 kwietnia 2010 r. ZS CKR w Golądkowie otrzymał certyfikat poświadczający najwyższą jakość edukacyjną pracy. Szkoła wdrożyła system ISO 9001:2008. Certyfikat wpisał placówkę w krąg instytucji działających na poziomie europejskim. 21 stycznia 2011 r. ZS otrzymał tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”.

 

10 czerwca 2011 r. odbyło się otwarcie i poświęcenie nowoczesnego placu manewrowego. Wstęgę przecięli zaproszeni goście, dyrekcja oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

 

Szkoła jako placówka oświatowa aktywizuje najbliższe otoczenie poprzez organizację pikników, festynów rodzinnych. Współpracuje także z wieloma instytucjami, bierze udział w wydarzeniach lokalnych oraz regionalnych. 15 września 2015 r. dyrektorem szkoły została Aneta Wierzbicka. Funkcję tę pełniła do 3 marca 2016 r.

 

4 marca 2016 r. obowiązki dyrektora tymczasowo przejęła Eliza Dembe – Stańczak, do momentu powołania nowego dyrektora, którym, 15 czerwca 2016 r. została Ewa Leszczyńska. Na stanowisko wicedyrektora powołano Annę Kwiatkowską. Obie Panie zarządzają placówką do dziś.

W marcu 2017 odbyła się w szkole konferencja dyrektorów wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kwietniu 2019 roku w szkole została zorganizowana ogólnopolska konferencja  na temat kształcenia zawodowego. We wrześniu 2019 odbył się zjazd absolwentów szkoły w 95 rocznicę jej powstania.

 

Od 2016 roku we wszystkich obiektach szkoły i na terenie dokonano wielu zmian. Przeprowadzono liczne inwestycje i remonty – m.in. wyremontowany został i wyposażony w nowe meble cały internat i pracownie w budynku internatu. Przeprowadzono gruntowny remont pierwszego piętra i parteru szkoły. Wyposażono w nowe meble i sprzęt komputerowy wszystkie gabinety i pomieszczenia administracyjne. Klasy zaopatrzono w najnowszy sprzęt komputerowy i nowe meble i pomoce dydaktyczne. Powstała nowa pracownia komputerowa na 24 stanowiska. W budynku szkoły i internatu założono klimatyzację, a we wszystkich pomieszczeniach i na całym terenie system monitorujący. Na potrzeby uczniów zakupiono nowy autokar, bus i samochody do nauki jazdy.  Dostosowano, doposażono i udoskonalono warsztaty szkolne, gdzie młodzież odbywa zajęcia praktyczne. Ogrodzono cały teren szkoły, przeprowadzone zostały liczne inwestycje w gospodarstwie szkolnym. W roku 2020 podjęto decyzję o budowie boiska wielofunkcyjnego.

             

Szkoła dynamicznie się rozwija, o czym świadczą między innymi wyniki egzaminów zewnętrznych i sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach. A to, co można zaobserwować gołym okiem, to przede wszystkim piękne otoczenie, które wyróżnia golądkowską szkołę. Przykuwający uwagę ogród, altany, wszechobecny ład i porządek. Z roku na rok przybywa nowoczesnego wyposażenia pracowni, a także maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych. Wszystko to przekłada się na komfort nauki i pracy, a to z kolei przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej liczby uczniów.

bottom of page