top of page

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

W dniu 5 października 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbył się jeden z najważniejszych ceremoniałów w tradycji naszego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie – ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości, która jest ważnym elementem kształtującym tradycję naszej szkolnej społeczności, przedstawiciele klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii/technik architektury krajobrazu, ślubowali strzec wartości etycznych, szanować tradycje i dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, sumiennie wykonywać swoje szkolne obowiązki, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

Po uroczystości ślubowania cała społeczność szkolna była świadkiem nowej tradycji szkolnej – symbolicznego sadzenia drzewek przez pierwszaków. Podobnie jak uczniowie klas pierwszych, swoje drzewka posadziły również Panie: Pani Dyrektor Ewa Leszczyńska i Pani Wicedyrektor Anna Kwiatkowska, które razem z rocznikiem 2016/2017 rozpoczynają tworzyć historię tej szkoły.

Monika Zielińska-Nowak


imagekk002

Comments


bottom of page