top of page

Golądkowo. Ewa Leszczyńska – dyrektor na medal!

Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie – Ewa Leszczyńska została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Te szczególne wyróżnienia dyrektor Ewa Leszczyńska odebrała 16 października br. z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego działającego w imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z kolei odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” minister właściwy do spraw rolnictwa nadaje za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa rozwoju wsi i rynków rolnych.

W obu dziedzinach dyrektor Ewa Leszczyńska ma się czym pochwalić. Jako wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum w Winnicy a obecnie dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie z sukcesami realizuje zadania związane z troską o rozwój zawodowy nauczycieli i ich motywacją do pracy, rozwiązywaniem konfliktów, efektywną organizacją pracy szkoły, sprawnym zarządzaniem majątkiem szkoły, pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, realizacją projektów edukacyjnych, realizacją celów polityki oświatowej organu prowadzącego, współpracą z lokalnym środowiskiem oraz co najważniejsze uzyskiwaniem wysokich osiągnięć uczniów. Wywiązując się z powodzeniem z zadań stawianych przed  współczesnymi dyrektorami szkół jako menedżerami, Ewa Leszczyńska jest przede wszystkim doświadczonym i mądrym nauczycielem, który służy swoim kolegom wiedzą i poradą.

Jak sama mówi, otrzymane odznaczenia są dla niej powodem do dumy, nie rozpatruje ich jednak w kategorii własnych osiągnięć, jest to  raczej sukces  szkoły, na który składa się praca wielu ludzi. 

Źródło: Tygodnik Pułtuski. Nr 42 z dnia 18 października 2017 r.


Dzien-Edukacji-Narodowej_640x380
bottom of page