top of page

Szkoły rolnicze witają nowy rok szkolny 2022/2023

5 września 2022 r. w progach Zespołu Szkół w Golądkowie odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mamy zaszczyt być w grupie 61 szkół rolniczych z całej Polski, dla których organem prowadzącym jest MRiRW. Zwyczajem jest uroczyste spotkanie w jednej ze szkół na początku września, by wspólnie wejść w nowy rok szkolny. Oprócz podniosłego charakteru spotkania, jest to też okazja do podziwiania barwnego, często w strojach regionalnych, korowodu pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół rolniczych. Dumą napawa widok młodzieży niosącej sztandary. Mogli to stwierdzić obecni na uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Henryk Kowalczyk, Dyrektor Gabinetu Politycznego MRiRW– p. Przemysław Bednarski, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW - p. Anna Radecka, Z-ca Mazowieckiego Kuratora Oświaty - p. Dorota Skrzypek, Dyrektor KO w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – p. J. Zawiśliński, Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – p. Ryszard Winter, wójt gminy Winnica Robert Wróblewski, dyrektor ZPO w Winnicy – p. Andrzej Zaręba, dyrektor Szkoły Podstawowej w Błędostowie – pani Halina Smogorzewska, kierownik GOPS w Winnicy – pani Wioletta Zawadzka, prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku – P. Maria Korbal, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej NSZZ "Solidarność" – p. Jolanta Siejbik, p. Małgorzata Sztoldman i P. Leszek Żukowski (reprezentujących Dział Innowacji w Rolnictwie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz p. Prof. Dr hab. Jerzy H. Czembor i Dr Grzegorz Gryziak z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie oraz ks. proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski.

Inauguracja roku rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy. Mszę poprzedziło uroczyste wprowadzenie do kościoła przez panią Elizę Dembe – Stańczak pocztów sztandarowych wszystkich szkół. Po Mszy świętej w intencji dobrego roku szkolnego, celebrowanej przez proboszcza ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego, goście udali się na specjalnie przygotowaną na ten dzień salę gimnastyczną Zespołu Szkół w Golądkowie. Tam odbyła się cześć oficjalna inauguracji. Poczty sztandarowe na salę wprowadziła pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, a dalszą część uroczystości poprowadziła pani dyrektor Ewa Leszczyńska. Pani dyrektor uroczyście powitała gości, dziękując wszystkim za przybycie z różnych, często bardzo odległych miejsc. W swoim przemówieniu nawiązała do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i podkreśliła, że nie wyrzucimy z pamięci tamtych wydarzeń, a naszym obowiązkiem jest pamiętać, na doświadczeniach przeszłości budować przyszłość i ze wszystkich sił dokładać starań

(…)By każdy dzień na słonecznych zegarach odliczał spokojne godziny,

by każda noc pogodnymi gwiazdami lśniła nad nami, gdy śpimy.


Następnie goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem pań: Justyny Cieślak, Katarzyny Łebkowskiej, Moniki Pliseckiej, a poprowadzoną przez Kasię Zadruską i Dawida Szlubowskiego. Myślą przewodnią uczniowskiego występu było stwierdzenie: Wszystko zaczyna się na wsi. Nigdzie indziej tak jak tu nie wschodzi słońce, a razem z nim budzą się do życia i do pracy pola oraz ludzie. W ślad za słońcem, od rana do wieczora, człowiek kroczy po urodzajnej ziemi i uprawia ją, by zebrać owoce swojej pracy… Piękne komentarze i wiersze mówiące o niepowtarzalnej wartości wsi przeplatane były śpiewem dziewcząt z zespołu ludowego Golądkowo przygotowanych przez pana S. Chojnackiego, a występ zamknęła myśl patronki szkoły J. Dziubińskiej: Marzę o tym, aby szkoła powszechna budziła zainteresowanie i zamiłowanie do nauki, dała podstawy do poznania przyrody (…). Aby szkoły rolnicze i uniwersytety wiejskie wskazywały drogę do samokształcenia, budziły ducha obywatelskiego, społecznego, spółdzielczego, podnosiły kulturę i umiejętność pracy (…). Budziły myśli twórcze, rozpalały iskry miłości dla ludzi i dla prawdy


Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie przez panią dyrektor Ewę Leszczyńską historii i osiągnięć szkoły, a potem o zabranie głosu został poproszony Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk.

Już na początku z sympatią i życzliwością odniósł się do zebranych na sali dyrektorów szkół rolniczych, podkreślając, że sam był nauczycielem w szkole w Golądkowie i doskonale wie jak wyjątkowym jest zawód nauczyciela, w tym nauczyciela szkoły rolniczej. Dalej Pan premier podkreślał, że rolnictwo i wykształcenie rolnicze wymaga szczególnej uwagi. Ten zawód to pasja, wymagająca szerokiej wiedzy z różnych dziedzin.

Premier Henryk Kowalczyk zauważył też, że bieżący rok szkolny wprowadza dużo zmian, których celem jest podniesienie jakości nauczania oraz bezpieczeństwa w szkołach. Podkreślił, że jest wdzięczny nauczycielom za kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków, którzy swą przyszłość zawodową wiążą z rolnictwem i rynkami rolnymi. Podziękował tym, którzy dbają o tradycje, podkreślił rolę towarzyszącej inauguracji roku szkolnego szkół rolniczych, wystawy dawnych odmian i gatunków zbóż Agro Bank i zachęcił do zwiedzania tej wystawy. Na zakończenie Pan Wicepremier życzył aby szkoły rolnicze stały się wzorcowym przykładem kształcenia zawodowego. Prosił o przekazanie życzeń dobrego roku szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół, z których przyjechali dyrektorzy.

W dalszej części uroczystości do zebranych w serdecznych słowach zwróciła się pani Dorota Skrzypek -Mazowiecki Wicekurator Oświaty, następnie głos zabrała prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku – p. Maria Korbal, a potem przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej NSZZ "Solidarność" – p. Jolanta Siejbik.

Na zakończenie tego ważnego wydarzenia wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć wystawę „Dawne gatunki i odmiany zbóż”, prezentującą zapomniane już lub mało znane odmiany i gatunki roślin uprawnych. Wystawa powstała w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jej celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów genowych roślin rolniczych.

Dyrektor szkoły składa serdeczne słowa wdzięczności Wszystkim Gościom, którzy swoją obecnością podkreślili wielkość inauguracji roku szkolnego szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW.


Dyrektor szkoły kieruje słowa podziękowań do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły za wszelką inicjatywę i piękną wspólną pracę w czasie przygotowań do uroczystości.

bottom of page