top of page

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – nowy kierunek Zespołu Szkół w Golądkowie

W dniu 28 maja 2013 r. Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczył w konferencji nt. „Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”. Spotkanie zorganizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.

Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii jest coraz większe. Edukacja w tym zakresie to ogromna szansa dla uczniów na zdobycie kwalifikacji, które będą poszukiwane na rynku pracy.

Program nauczania przedmiotu „Odnawialne Źródła Energii” został opracowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki, zasadami konstruowania programów nauczania dla zawodów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Program tego przedmiotu może być wdrożony do praktyki szkolnej po dopuszczeniu go przez dyrektora szkoły do użytku w danej szkole oraz wpisaniu do szkolnego zestawu programów nauczania i realizowany, jako przedmiot dodatkowy.

Program został opracowany we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie i uzyskał jego pozytywną rekomendację. Program ten może być wdrażany we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, jednak w pierwszej kolejności powinien być on wdrażany w szkołach o profilu rolniczym.

Uczestnicy konferencji otrzymali wydrukowane materiały: Program nauczania przedmiotu „Odnawialne Źródła Energii”, Wskazania metodyczne dotyczące realizacji programu przedmiotu „Odnawialne Źródła Energii” oraz Materiał wspierający realizację programu „Odnawialne Źródła Energii” będący kompendium wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

To kolejny krok do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej i wprowadzenia nowego zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej od 1 września 2014 r. Wiedza zdobyta podczas konferencji będzie przekazana podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkół w Golądkowie.


P5280716

Comments


bottom of page