top of page

Praktyka zawodowa

scan0504.jpg

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Wymiar praktyki zawodowej:
8 tygodni

Miejsca odbywania praktyki:
– pracodawcy, działający w branży właściwej dla danego zawodu

Praktyka zawodowa organizowana jest na podstawie umowy między szkołą, a pracodawcą. Nadzór nad praktyką zawodową pełni Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu.

Obowiązki ucznia odbywającego praktyki zawodowe:

 • uczestniczenie w spotkaniu informacyjnym z Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu (na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki)

 • systematyczne i punktualne uczęszczanie na praktyki zawodowe

 • nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną

 • dostosowanie się do ustalonego w zakładzie pracy harmonogramu dnia

 • rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk

 • przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ oraz obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów i instrukcji

 • systematyczne odnotowywanie realizowanych zadań w dziennikach praktyk zawodowych

 • natychmiastowe zgłoszenie opiekunowi praktyk każdego wypadku, uszkodzenia ciała lub skaleczenia

 • usprawiedliwianie nieobecności na praktykach zawodowych

 • właściwa postawa, strój i kultura osobista

 • uczeń ma obowiązek dostarczenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki zawodowej (zaświadczenie, dziennik praktyk) do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu w terminie 7 dni od jej zakończenia

 • ocenę z praktyki zawodowej wystawia Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu uwzględniając:

 • propozycję oceny i opinię wystawioną przez opiekuna praktyki (z ramienia pracodawcy)

 • wyniki kontroli przebiegu praktyki lub konsultacji z pracodawcą lub inną upoważnioną osobą

 • jakość prowadzenia dziennika praktyk

 • terminowość przedłożenia dziennika praktyk

bottom of page