top of page
2023 Golądkowo plakat do wydruku_page-0001.jpg

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych  oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min 90% ze 142 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im J. Dziubińskiej w Golądkowie, w tym uczniów technikum z kierunku technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik  żywienia i usług gastronomicznych oraz szkoły branżowej I stopnia z kierunku mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych zwiększających ich szanse na rynku pracy miedzy innymi  poprzez realizację staży zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego w tym utworzenie punktu informacji i kariery, organizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, a także doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji 15 nauczycieli poprzez realizację  kursów dla nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSCKR oraz podniesienie jakości nauczania w ZSCKR przez doposażenie pracowni szkolnych w ZSCKR w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku.

Ogólna wartość projektu wynosi 1 014 000,41 zł z czego kwota 811 200,32 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

bottom of page