top of page

Zielona Pracownia

Gospodarstwo szkolne Zielona Pracownia  stanowi integralną część Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Zostało utworzone w celu praktycznego szkolenia uczniów kształcących się w zawodzie:

a) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

b) technik weterynarii;

c) technik architektury krajobrazu;

d) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

e) mechanizator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zielona Pracownia realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty zapewniając uczniom:

a) zdobywanie umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego zawodu;

b) przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  na wszystkich kierunkach kształcenia;

c) przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej;

d) kształtowanie właściwych zachowań podczas pracy indywidualnej i zespołowej;

e) kształtowanie  zamiłowania  do  porządku,  estetyki  i  bezpieczeństwa  podczas wykonywania pracy;

f)  pogłębianie zainteresowań w dziedzinie ekologii i ekologicznego sposobu prowadzenia gospodarstwa.

 

Nauka zawodu w Zielonej Pracowni jest organizowana w formie zajęć praktycznych i teoretycznych.

W skład ,,Zielonej Pracowni'' wchodzą grunty orne o łącznym areale 20 ha, stanowiące gospodarstwo szkoły.

Do „Zielonej Pracowni”  należą:

a) obora, gdzie prowadzona jest hodowla bydła rasy Polska Czerwona oraz konie polskie szlachetnych półkrwi 

b) mini zoo zamieszkiwane przez:

- koń rasy kuc

- króliki czerwone nowozelandzkie

- kozy miniaturki

c) ogród  szkolny z różnymi gatunkami drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych

d) warsztaty szkolne oraz park maszynowy.

 

Od 2009 roku gospodarstwo prowadzi produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, w oparciu o opracowywany co 5 lat Plan Działalności Rolnośrodowiskowej.

 

W gospodarstwie uprawiane są zboża, rośliny motylkowe oraz trawy. Zabiegi agrotechniczne wykonywane są zgodnie z harmonogramem prac polowych i odnotowywane w prowadzonej dokumentacji (rejestr zabiegów, kary pól). 

 

Raz w roku gospodarstwo jest kontrolowane przez jednostkę certyfikującą pod kontem spełniania wymagań rolnictwa ekologicznego.

 

Gospodarstwo szkolne Zielona Pracownia  wyposażone jest w maszyny i narzędzia rolnicze służące do uprawy gruntów i skutecznego kształcenia fachowców w branży rolniczej. Wszystkie zabiegi związane z uprawą, pielęgnacją i zbiorem wykonywane są przez młodzież ZSCKR pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach:

a) zajęć praktycznych z eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych,

b) nauki pracy maszynami rolniczymi,

c)  praktyki zawodowej.

IMG_0333 — kopia
IMG_0329 — kopia
IMG_0318 — kopia
IMG_0333
IMG_0301
IMG_0311 — kopia
IMG_0316 — kopia
-3070924622092351961
bottom of page